Zikuru Reviews

Zikuru Reviews

Published by on 2021-04-22

Features • Remembrance said in the Morning & Evening • Remembrance after
salam • Dua audio • Themes (Light / Dark / Night) • Reminder to Read
Morning & Evening zikr Note • This app is formerly known as "Hendhunaa
Haveeruge Zikuruthah" Follow us on Facebook: https://fb.com/ZikuruMV Join...Table of Contents:
1. Reviews
2. Is it Safe?
3. Is it Legit?
4. App not working?
5. Report Issue


Zikuru Reviews


 • By

  މާޝާ الله. ވަރަށް ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަނެއް

  މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާވާނެ. އަދި ކޮންމެދުވަހަކު ބޭނުންކުރާ ދުޢާތައް (ނިދިން ހޭލުމަށްފަހު ކުރާ ދުޢާ، ގެއަށް ވަންނަހިނދު ކުރާ ދުޢާ...) ހިމަނާލުމުން އިތުރަށް މި އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވާނެ

 • By

  Very good application

  I always read the Zikuru after prayer after waking up and in the afternoon.After reading this Zikuru I think I have already learned it. Love from mal’e,MaldivesA better way to Contact apps


You can now contact Zikuru customer service directly
via Email using our new site - AppContacter.com

Contact Zikuru directly


Is Zikuru Safe?

Yes. Zikuru is very safe to use. This is based on our NLP (Natural language processing) analysis of over 35 User Reviews sourced from the Appstore and the appstore cumulative rating of 4.7/5 . Justuseapp Safety Score for Zikuru Is 56.7/100.


Is Zikuru Legit?

Yes. Zikuru is a totally legit app. This conclusion was arrived at by running over 35 Zikuru User Reviews through our NLP machine learning process to determine if users believe the app is legitimate or not. Based on this, Justuseapp Legitimacy Score for Zikuru Is 56.7/100.


Is Zikuru not working?

Zikuru works most of the time. If it is not working for you, we recommend you excersise some patience and retry later or Contact Support.
Have a Problem with Zikuru? Report Issue

Leave a comment:Why should I report an Issue with Zikuru?

 1. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of Zikuru to your problem using the strength of crowds.
 2. We have developed a system that will try to get in touch with a company once an issue is reported and with lots of issues reported, companies will definitely listen.
 3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.
 4. If you are a Zikuru customer and are running into a problem, Justuseapp might not be the fastest and most effective way for you to solve the problem but at least you can warn others off using Zikuru.


Most Popular in Book

Audible audiobooks & originals
Audible audiobooks & originals Reviews

Read more
Amazon Kindle
Amazon Kindle Reviews

Read more
KJV Bible -Audio Bible Offline
KJV Bible -Audio Bible Offline Reviews

Read more
Yarn - Chat & Text Stories
Yarn - Chat & Text Stories Reviews

Read more
Libby, by OverDrive
Libby, by OverDrive Reviews

Read more
Wattpad
Wattpad Reviews

Read more
Goodreads: Book Reviews
Goodreads: Book Reviews Reviews

Read more
Webnovel - Fictions & Comics
Webnovel - Fictions & Comics Reviews

Read more
OverDrive: eBooks & audiobooks
OverDrive: eBooks & audiobooks Reviews

Read more
Bible for Women & Daily Study
Bible for Women & Daily Study Reviews

Read more
Lure: Interactive Chat Stories
Lure: Interactive Chat Stories Reviews

Read more
Hoopla Digital
Hoopla Digital Reviews

Read more
Google Play Books
Google Play Books Reviews

Read more
Color Therapy Coloring Number
Color Therapy Coloring Number Reviews

Read more
Shonen Jump Manga & Comics
Shonen Jump Manga & Comics Reviews

Read more